Privacyverklaring

Privacy en vertrouwelijkheid

Alle informatie die u ons geeft wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Wij hebben een beroepsgeheim en dat betekent dat wij met niemand over de dingen die u ons toevertrouwt mogen praten of schrijven zonder dat u ons daarvoor expliciet toestemming geeft.

Het dossier dat wij over ons contact met u aanleggen wordt veilig bewaard. Nadat een contact beëindigd is worden de gegevens in elektronische vorm vijftien jaar bewaard, conform de wetgeving op dit punt. Daarna worden ze vernietigd.Tevens hebt u recht op inzage. Hiervoor moet u een afspraak met de behandelaar maken, omdat wij verplicht zijn u bij het lezen van het dossier uitleg te geven. Ook kunt u een kopie van uw dossier opvragen. U tekent dan een verklaring waarin u zelf de verantwoordelijkheid voor het ordelijk beheer van die gegevens op u neemt.

Als u zich bij ons aanmeldt, dan sturen we u digitaal, voordat de behandeling begint, een vragenlijst. Na de behandeling vragen we u nogmaals de lijst in te vuillen. De vragenlijst is onderdeel van het zogenaamde ROM – onderzoek (Routine Outcome Monitoring). We doen dit onderzoek om meerdere redenen. We gebruiken de gegevens om de behandeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat er bij u, uw zoon of dochter aan de hand is. Dit gebeurt alleen door uw eigen behandelaar. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Let wel: de gegevens zijn dan niet terug te voeren op de persoon, dus geanonimiseerd. Hetzelfde geldt voor het laatste doel: de gegevens worden gebruikt voor benchmarking. Dat betekent dat doordat alle gegevens van cliënten van psychologen in Nederland verzameld worden, er ook vergeleken kan worden tussen verschillende behandelaren. Op deze manier kunnen behandelaren van elkaar leren. Nogmaals: ook hier geanonimiseerd.

Als u wilt dat de behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar (alleen 18+), dan sturen wij de rekening hiervoor rechtsstreeks naar uw verzekeraar. Tegenwoordig gebeurt dit allemaal digitaal via internet met beveiligde verbindingen. Wij zijn door verzekeraars verplicht om dit op deze wijze te doen.

Als u niet wilt dat uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek of benchmarking, geef dit dan aan op het aanmeldformulier bij ‘aanvullende vragen of opmerkingen’, of meld dit mondeling bij onze secretaresse. Wij zullen dan uw gegevens hiervoor afschermen.

Als u wenst dat uw persoonlijke gegevens beschermd en dus niet mee zichtbaar zijn, is het mogelijk om bij ons een Privacyverklaring in te vullen.

Veel van onze cliënten worden verwezen door hun huisarts. Aangezien wij veel samenwerken met de huisartsen in de regio, zullen wij om toestemming vragen om met uw arts te mogen overleggen, en om hem/haar een verslag te mogen sturen. De arts heeft, net als wij, een beroepsgeheim. Het doel hiervan is de samenwerking met de huisarts optimaal te laten verlopen. Dit is bijvoorbeeld van belang in situaties waarin medicatie en psychologische behandeling worden gecombineerd, zoals in het geval van ADHD / depressie. Indien u niet instemt met verslaglegging aan de huisarts, blijft alle informatie binnen onze praktijkmuren. Reeds verleende toestemming van een client voor het delen van informatie met anderen kan altijd weer ingetrokken worden.